En fin liten produksjon av sykdomsfrie planter foregår på labben utenfor Bahir Dahr i Etiopia. Her har etiopiske Orda og Norwegian Forestry Group (NFG) i samarbeid klart å etablere en liten FoU-stasjon med operativ virksomhet.

Ting tar tid i Etiopia, så etter en god del byråkratiske utfordringer om eiendom og bygging, fikk man etter 7-8 år endelig etablert bygninger, drivhus, infrastruktur som grusveier og port. Disse er satt opp ved hjelp av statlige midler, egne midler hos Orda og noe bistand.

 

Vegetativt

Underveis har man produsert planter gjennom vanlig planteskoleproduksjon, i påvente av å få på plass spesialmiljøet for vegetativ formering. Men nå er det endelig på plass. I den grå bygningen foregår i dag en jevn og liten, men viktig produksjon gjennom kloning og oppskalering  av bananplanter, poteter, søtpoteter, chilensk blåbær, avocado, eple og forsøker seg også på høylands bambus.

– Målet er å kunne forsyne den etiopiske landsbygda med sykdomsfrie planter, en stakket stund av gangen, forteller lab-tekniker og professor i hagebruk Melabu Adrmas. Han viser fram prosessen, fra rom til rom, under sterile forhold og med utstyr som hans medarbeidere har lært seg å håndtere. Han har 13 kollegaer på stedet, alt fra vaktmestere til tekniske medarbeidere og universitets-forskere. Til slutt viser han resultatene i små glass på kjølelager. Små viktige livskraftige planter som snart skal ut i jorda…

 

Skal gi profitt – markedet faller på plass

Utenfor er drivhuset fylt med forrige generasjon planter. Her får de vokse seg sterke før de skal møte Etiopias jordbruksland, næringsrikt men også hardt prøvet av klimautfordringene. Da er det viktig å ha «matpakka» i orden. Labben har også ambisjoner om å dyrke fram og produsere planter og typer som kan være mer klimatilpasset, når været endrer seg.

I tre år har labben nå levert plantemateriale – men 2018 var den første sesongen med ordentlig produksjon. Planter som har bragt nytte for heldige bønder i området.

– Virksomheten arbeider dessuten stadig mer med kundegrunnlaget, nå som produksjonen begynner å ta seg opp. Meningen er at det skal gi profitt. Og plantene skal selges til statlige institusjoner, landbrukskontor, NGO´er, bønder direkte og/eller til private investorer. Gradvis vil markedet kommer på plass, tror fungerende direktør Tesaka Miskie som arbeider for Orda som nå driver anlegget.

FAKTA 1

NFG:

NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse med lang erfaring fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettverkssamarbeidet driftes av NORSKOG som har med seg forskningsinstitusjonen Nibio (Norsk instiutt for bioøkonomi), Skogkurs og Det norske Skogselskap med erfaring fra planteskoledrift.

– NFG tilbyr internasjonale konsulenttjenester, utvikler og gjennomfører prosjekter med mål om mer bærekraftig skogbruk og passende naturressursforvaltning. NFG stiller med kompetanse fra frø til endelige treprodukter, fra miljøvern til kommersiell utnyttelse av skog i et langsiktig perspektiv. Og skreddersyr prosjekter og ekspertgrupper etter be4hov til offentlige og kommersielle kunder.

 

FAKTA 2

Prosjekt: Restaurering av skoglandskapet i Etiopia

I november 2017 inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. 

Etiopia har svært store mengder beitedyr, dette gir et sterkt beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. Trærne er allerede hugget ned og uten trær som beskyttelse tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. NFGs oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med NORSKOG deltar også NIBIO med sitt forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift. Det norske prosjektet på drøyt 50 millioner kroner over statlige bevilgninger, inngår i en større satsing hvor også danske fagmiljøer innen blant annet planteforedling inngår. Den samlede satsingen er på mer enn 800 millioner kroner.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *